Přejít k hlavnímu obsahu

Zaměstnavatel na chráněném trhu práce

Théravádový buddhismus jako "chráněná dílna"

Théravádový buddhismus zaměstnává do roku 2021 zaměstnance se zdravotním postižením a má pro tento účel uzavřenou dohodu s úřadem práce, je proto tzv. zaměstnavatelem na chráněném trhu práce (lidově označovaný jako "chráněná dílna").

Jako náboženská buddhistická společnost, jejíž učení je založeno na výcviku mysli a pěstování duševní vyrovnanosti, se zaměřujeme na zaměstnávání osob s duševním onemocněním. Z našeho pohledu se nejedná jen o tzv. sociální podnikání, nýbrž o součást naší hlavní činnosti. Buddhistické kláštery celá staletí v tradičních buddhistických zemích plnily úlohu i přirozeného útočiště pro obyvatele sociálně vyloučené, mezi něž patřili a patří i osoby s duševním onemocněním. Naším cílem je navázat na tuto tradici a rozvíjet buddhismus v České republice jako přirozenou součást společnosti s výrazným charitativním aspektem, nikoliv jen jako pouhou psychologickou metodu vytrženou ze širších souvislostí. Domníváme se, že na většinu zaměstnanců se zdravotním postiženým má tento přístup pozitivní vliv. 

Tuto činnost významně podporoval provoz Buddhistického centra Shanta Vana na Malé Skále, které od roku 2020 postupně získal Théravádový buddhismus do výpůjčky od Nadace DHAMMADIPA, vlastníka celého objektu. V roce 2021 zahájil Théravádový buddhismus s podporou Nadace výstavbu nové meditační haly. Do výstavy i provozu centra se ve větším či menším rozsahu zapojili všichni zaměstnanci Théravádového buddhismu trpící různě těžkým zdravotním postižením. Avšak v polovině roce 2023 pan Tomáš Gutmann, zakladatel Nadace DHAMMADIPA, se rozhodl vstoupit do partnerského vztahu, složit své mnišské roucho a dále působit jako laik. Tato životní změna výrazně ovlivnila jeho představu o dalším směřováním centra Shanta Vana. Nadále již neměl zájem o to, aby v centru působila náboženská společnost podporující mnišský způsob života. Rozhodl se Shanta Vanu dále budovat jako čistě laické centrum, ve kterém není nutné dodržovat mnišská řádová pravidla (vinaju). Samozřejmě tento přístup je zcela v protikladu k poslání Théravádového buddhismu, který byl založen jako náboženská společnost podporující mnišský způsob života. Tomáš Gutmann se proto rozhodl ukončit spolupráci s Théravádovým buddhismem, a to i včetně finanční podpory od Nadace DHAMMADIPA. Byť stále probíhá jednání o způsobu ukončení a finančním narovnání mezi oběma organizacemi, fakticky již od září 2023 Théravádový buddhismus v centru Shanta Vana na Malé Skále nepůsobí.

Další směřování Théravádového buddhismu jako zaměnstavatele

Zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou zaměstnávat osoby se zdravotním pojištěním, často čelí jedinečným výzvám a povinnostem. Tito zaměstnavatelé, zpravidla z povinnosti nebo z altruistických důvodů, poskytují pracovní místa lidem, kteří jsou závislí na státem financovaném zdravotním pojištění. Avšak, finanční realita takového závazku může být náročná, protože státní dotace pokrývají pouze část nákladů na mzdy.

Tato dotace ze státního rozpočtu, určená pro osoby se zdravotním pojištěním, je určena k tomu, aby pomohla vyrovnat nerovnováhu na trhu práce a zajistila, že i tito jednotlivci budou mít přístup k zaměstnání. Jejím cílem je podporovat inkluzi a snižovat nerovnosti na pracovním trhu. Bohužel však mnoho zaměstnavatelů, kteří se rozhodli podpořit tuto iniciativu, čelí značným obtížím, které jsou spojeny s finančními problémy.

Výše popsané události mají samozřejmě vliv na další činnost Théravádového buddhismu jako zaměstnavatele. Vesměs všichni zaměstnanci - invalidé byli zapojeni nějakým způsobem do činnosti centra (administrativa, IT podpora, tvorba webu, manuální a stavební práce, opraváři). Nyní řešíme, jak dál pokračovat, abychom mohli udržte zaměstnance, kteří mají zcela určitě stiženou situaci při hledání nového zaměstnání. S nástupem těchto finančních potíží se všichni zaměstnavatelé tohoto typu ocitají v obtížné situaci. Mnozí z nich nemají dostatek finančních prostředků na pokrytí mezd svých zaměstnanců. Tato situace je často výsledkem nárůstu nákladů na mzdy v kombinaci s omezenými zdroji a příspěvky ze státního rozpočtu. Ani Théravádový buddhismus se této krizové situace s ukončením činnosti v centru Shanta Vana nevyhnul.

Celkově je důležité si uvědomit, že zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním pojištěním, hrají klíčovou roli v podpoře inkluzivního pracovního trhu. Je nezbytné, aby byli spravedlivě kompenzováni a měli dostatek finanční podpory, aby mohli pokrýt náklady na mzdy svých zaměstnanců. Pouze tak může být zajištěno, že tato důležitá iniciativa bude i nadále fungovat a podporovat osoby se zdravotním pojištěním na cestě k finanční nezávislosti a samostatnosti. Za současné situace nemáme pocit, že by se Théravádovému buddhismu této podpory dostávalo. Uvažujeme o několika řešeních, které zde v nebližší době popíšeme.